اشعار کاربر

advertisement
ارسال 1 اثر در 24 ساعت با تشکر از همراهی و همکاری شما شاعر گرامی Stats
نتایج جستجو برای برچسب :"پندگونه اي است كه تقديم عزيزان ميشود"

دکتر

دکتر پاک و ادیب و با مرام

نزد مردم خاصه دارد احترام

خادم خردو بزرگ یا که ادیب

عطر ریحان میدهد وبوی سیب

او به هرکس میرسد نان میدهد

يابه هرخردوکلان جان میدهد

دست اودست شفا بخش خدا

او یگانه دلبراَست از ما  جدا

دکترماچه پزشک وچه وکیل

دردل ماپاک وروحانی جمیل

شربت شیرین شکرازاین خمست

اوهمیشه روح و قلب مردم است

لکن این دکترکه گویم دکترست

نه که چون دزد فقیر و اشترست

ره ندارد کار او در جیب بری

ره زن بیچاره وطراردست دیگری

چه بسا خردی ندارد هاله ای

دکتر ما خود بود مقاله ای

هركه دارا يا فقيرو با شرف 

لب فروبسته مثال یک صدف

جمله هرکس درمطب بهردوا

تا که بیند دکترش را برشفا

چه بسا با خود ندارد مایه ای

تادهدازدِین خودسرمایه ای

مينويسد جمله اي را درمطب

گر نداردهركسي پول رطب

اوندايش رابه منشي در دهد

آبرويش را بخاك برسردهد

او بدين گونه مرا م و ترفند

مي برداموال و پول مستمند

دکترما میزندچون بی گدار

می رباید جیب دارا و ندار

اوطلب کارست ودائم با طمع

برکسی می ندهدگوش وسمع

او شکم دارد زمردم حامله

او شریک دزد ویار قافله

ظاهر افتاده ای دارد متین

لکن ازمردم دلی مملوزکین

آنچه را گوید نباشد او بزست

همچو شیطانی بفکرهر رُزست

کاراوکبروغرور، باشدجماع

تافته بافته جدا از اجتماع

خصلت موش کثیف وحلزون

دست اوآغشته بر دستار خون

لکن آن دکتر پاک و بی ریا

یاور صدیق و شاه کبریا

اوپزشک روح وجسم ملتست

دشمن فسق وفجوروذلتست

بارالهی یک  نظر برما نما

دکتر پاکی به ما عطا نما

تا که دلراپرکنیم ازاین شعار

تا ابد ما بر وجودش افتخار

تا بخوانیم بهر او شعرو سرود

بروجود اینچنین دکتردرود

ساعت 9:40

چهارشنبه

16/05/1392  


advertisement
ارسال 1 اثر در 24 ساعت با تشکر از همراهی و همکاری شما شاعر گرامی Stats